S bázní a chvěním, uvádějme za skutek své spasení...


Psychologické směry

18. ledna 2009 v 17:34 | Silarael |  Psychologie

celý článek --->

Experimentální psychologie
 • nazývána také psychologií elementovou - experimentálními metodami zkoumala základní elementy lidské psychiky (počitky, vjemy, pocity…)
 • založil Wilhelm Wundt (1832 - 1920)
 • první ps. laboratoř (1879)
 • zkoumá na podkladech experimentů oblast duševních pochodů
 • asociační zákony - popisují spojování počitků ve vjemy(např. zákon podobnosti, zákon kontrastu)
 • apercepce = nové podněty si dávám do souvislosti s minulou zkušeností/ pamětnou stopou … což je základem pro integritu (celistvost) psychiky
 • metoda introspekce = sebepoznání… za tuto kritizován, protože je to metoda ryze subjektivní (člověk přeci nemůže objektivně hodnotit sám sebe)
Behaviorismus
 • založil John B. Watson (1878 - 1958)
 • psychologie je chápána jako věda o chování (behaviour = chování)
 • nazývána SR psychologií (Stimul-Reakce)
 • snaha opustit zkoumání subjektivních pocitů a zaměřit se zkoumání chování člověka
 • chování člověka je chápáno jako reakce na předchozí podněty
 • jeden z nejvýraznějších psychologických směrů
 • Behavioristé přeceňují roli výchovy, neuznávají vrozené psychické dispozice a zcela vyřazují z úvahy vnitřní duševní pochody jako vědou nezkoumatelné
 • rozpracovali behaviorální terapii, která má za úkol nahradit nežádoucí reakce reakcemi žádoucímí, což následně zvyšuje adaptabilitu jedince ve společnosti
Psychoanalýza
 • založil Sigmund Freud (1856 - 1939)
 • psychologie nazývána biologizující
 • Zkoumá vztah mezi minulými zkušenostmi člověka a jeho současnými problémy (upozorňuje tím na vliv nevědomí na chování člověka)
 • metoda psychoanalýzy = léčebná metoda, která má za úkol odstranit psychické poruchy (neurózy). Vychází z toho, že psychika pracuje s konstantní energií - musí dojít k jejímu vybití přirozenou cestou - pokud tak není učiněno, vznikají traumta, která je třeba léčit. Podstatou psychoanalýzy je převedení těchto traumat z nevědomí do vědomí. Probíhá přirozenou formou na základě řízeného dialogu pacienta s psychoanalytikem.
 • Podle Freuda je člověk vystaven pudům jako základním determinantům svého chování a to zejména pudu sexuálnímu, agresivnímu či pudu sebezáchovy.
 • Nevědomí má vliv na naše chování. Mezi důležité ukazatele nevědomých procesů patří sen, tvz. Freudovské přeřeknutí, vtip a tzv. chybné úkony.
 • Struktura osobnosti - EGO (já) filtruje požadavky ID (ono) a SUPEREGO (nadjá, morálka)
 • Teorie snů - do snů člověk promítá své neukojené touhy a přání, protože je oslabena cenzura EGA vůči ID
Analytická psychologie
 • založil Carl Gustav Jung (1875 - 1961)
 • vytvořil teorii o kolektivním nevědomí lidstva, jež je souborem tzv archetypů (archetypy - předobrazy jsou chápány jako univerzální symboly a podklady, ze kterých se vytvořila naše kultura)
 • bipolární typologie temperamentu - vycházel ze vztahu jedince k okolí (introvert x extrovert)
 • Odklon od Freudovy teorie pudů a materialismu
Tvarová psychologie (gestaltismus)
 • zakladatelé Max Wertheimer (1880 - 1943), Wolfgang Köhler (1887 - 1967)
 • teorie gestaltismu: psychologické jevy vystupují jako celek
 • jedinec nevnímá izolované prvky, ale jejich uspořádání do celků
 • strukturu a vlastnosti těchto celků nelze odvodit z jednotlivých částí
 • nelze oddělit biologické / psychologické / sociální jevy a procesy
 • fí fenomén (Max Wertheimer) = rychle po sobě jdoucí obrazce splývají = základ animovaného filmu
 • vhled do problémové situace (Wolfgang Köhler) = náhlé pochopení toho, co mi předtím x-krát nešlo
 • na rozdíl od behavioristů jiné pojetí učení - chápou učení jako schopnost člověka řešit problémovou situaci
Gruzínská škola

Vytvoření gruzínské psychologické školy je spojeno se jménem D. N. Usnadze (1886-1950). Podle gruzínské školy psychologie může jen tehdy správně objasňovat, jestliže bude vycházet z toho, že naše vědomí je určováno sociálně a historicky.
Usnadze psal o rozvoji psychiky a o stupních, které předcházejí vzniku vědomí. Protože vědomí je vyšší forma vývoje psychiky, musí mu předcházet rané, předvědomé formy vývoje. Nejobecnějším příznakem psychiky je podle Usnadzeho odraz skutečnosti a schopnost realizovat cílesměrné chování vědomím. Protože pro aktivní subjekt je nutnou podmínkou činnost, musí mít subjekt možnost obrážet tuto činnost i v těch případech, kdy vědomí není dáno.
Podle Usnadzeho každá konkrétní činnost nutně předpokládá dva faktory: subjektivní (potřeba) a objektivní (situace jejího uspokojení). Potřeba může objasnit působení objektu na subjekt jen díky tomu, že sama je chápána v teorii ustanovky jen jako výsledek několikanásobného působební objektu.

Humanistická psychologie
 • zakladatelé Abraham Maslow (1908 - 1970), Carl R. Rogers (1902 - 1987)
 • oproti behaviorismu - zdůrazňování tvořivosti
 • oproti psychoanalýze - zdůrazňování vědomí a sebeuvědomování
 • vytýká behaviorismu a psychoanalýze, že se na psychiku člověka orientují až tehdy, je-li "nemocná" (ex post). Zdůrazňují, že je třeba prevence (ex ante)
 • člověk chápán jako svobodný tvor, který život utváří sám svými vlastními volbami, za které je zodpovědný
 • proslulá Maslowova hierarchie potřeb (růstové x deficitní) - pyramida
Dnes 6 základních proudů:

Hlubinná psychologie
 • zabývá se nejhlubšími vrstvami psychiky
 • vychází z klasické psychoanalýzy, analytické psychologie, individuální psychologie a neopsychoanalýzy
 • lidské projevy jsou složitou souhrou vědomých a nevědomých procesů
 • vychází z Freudových teorií a praxe s neurotickými pacienty
Neohumanistická psychologie

zabývá se chováním člověka - vnější prostředí a chování organismu ovlivňuje vnitřní organismus

Neobehaviorismus
 • zakladatelem je Edward Tolman (1886 - 1959)
 • radikální behaviorismus, obnovení Watsonova učení. Silná především V USA.
 • na základě analýzy vztahů mezi podněty z okolí a chováním organismu vznikají určité pochody uvnitř jedince, které tyto podněty zprostředkovávají
 • měli teorii, že na stejný podnět musí všichni jedinci reagovat stejně - dokázali, že to tak není (např. Tolmanova intervenující proměnná)
Kognitivní psychologie
 • zakladatelem je George Kelly (1905 - 1967)
 • za rozhodující jsou považovány poznávací procesy, kterými se vytváří vnitřní obrazy (modely) vnějšího světa
 • skrze modely je člověk schopen sebereflexe a vytváření své hodnotové orientace
 • cílem učení je schopnost člověka vyhledat a zpracovat informace
 • člověk chápán jako aktivní tvor, který je schopen informace použít k sebereflexi, kterou promítne do hodnotového systému …zdokonalování, sebevýchova, seberealizace, sebereflexe
 • v souvislosti s informacemi řeší otázku pamětných stop, kapacity mozku, umělé inteligence
Humanistická psychologie
vznikla v USA
 • James Bugental, Anthony Sutich
 • směr v rozporu s hlubinnou analýzou
 • věnuje se tomu, jak člověk vnímá sám sebe, jak prožívá, co se kolem něj děje (sebevyjádření, pravá identita)
 • potřeba zlidšťovat okolí člověka za účelem projevování identity
 • důraz na autenticitu bytí
Transpersonální psychologie
 • Založil Stanislav Grof - Američan českého původu (narozen 1931)
 • zabývá se mimořádnými změněnými stavy vědomí vznikajícími meditací, požitím psychotropních látek, mystickými praktikami a rituály
 • terapie byla nejprve zakládána na experimentech s LSD. Po jeho zákazu bylo nahrazeno technikou - holotropní dýchání
 • teorie říká, že při intenzivním dýchání se mění v krvi poměr mezi kyslíkem a oxidem uhličitým
 • pomocí holotropního dýchání může jedinec prožít např. zážitky svých předků, svůj vlastní porod, nebo se může cítít jako ztotožnění všeho bytí, promlouvat s bohem atd. Tato metoda je však riskantní, může dojít k upadnutí do bezvědomí, silným křečem, záchvatům atd., proto je doporučována pouze zcela zdravým jedincům. Může být prováděna pouze za přítomnosti vyškoleného psychologa - nikdy nezkoušejte holotrpně dýchat sami!!!
 • některými vědci považována za "papsychologii", nerelevantní vědu
 • Více viz heslo Transpersonální psychologie
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.